Tornado – BHO

Tornadokåpan är utformad med s.k. virvelströmsteknik och finns i flera utföranden. Kåporna arbetar med både tilluft och frånluft, vilket skapar en kraftfull virvel som drar in luft likformigt utefter kåpans hela bredd.

Beskrivning

Tornado-kåpan BHO som utnyttjar virvelströmsteknik,används för platsutsugning av rökgaser, ångor m.m från arbetsplatser och arbetsprocesser i t ex industrier, laboratorier och sjukhus. BHO finns i sex storlekar med bredder upp till 3 meter och kan anslutas till befintligt frånluftssystem. Kåpan är försedd med en eller två frånluftsanslutningar. Tornadokåpan arbetar med både tilluft och frånluft. Tilluften som tas direkt från lokalen blåses in genom en ramp längs kåpans nedre del. Genom kåpans utformning och tilluftsfunktion bildas en virvelrörelse inne i kåpan. Virveln – tornadon – drar in luft likformigt efter kåpans hela bredd. Virvelns förmåga att ackumulera luftföroreningar gör att kåpan klarar tillfälliga överbelastningar med oförändrat lågt luftflöde. Exempel på användningsområden är:
● Arbetsplatser för svetsning och lödning.
● Utsugning över kemiska bad, t.ex vid ytbehandling och grafisk industri.
● Laboratorier, där kåpan i vissa fall kan ersätta dragskåp.
● Utsugning över ugnar m m.
● Slöjdsalar, träslöjdsalar, laboratoriesalar.

Måttuppgifter

 

Luftflöde, tryckfall

Anströmningshastigheten i kåpans öppning är avgörande för den förväntade funktionen. Antalet frånluftsanslutningar i kåpan beror dels på kåpbredden B, dels på frånluftsbehovet. Dimensionering och specificering görs med nedanstående diagram. Kåpor med breddmått större än 3,0 m kombineras av ett antal kåpor.

qfrån = frånluftsflöde m3/s (m3/h)
Pt = totaltryckfall Pa (mm vp)

EXEMPEL
Kåpbredd = 1,4 m
Kåpstorlek = 3
Frånluftsflöde 0,4 m3/s
Tryckfall = 52 Pa med 1 anslutning

 

Uppfångningsområde

Figuren visar den avtagande anströmningshastigheten framför Tornadokåpan. Kurvorna visar punkter med lika hastighet (isoveler) i procent av den dimensionerade inströmningshastigheten genom kåpans öppning.

Projekteringsanvisningar

Vid evakuering från arbetsbord bör kåpans djup, Cmåtttet enligt måttskiss, uppgå till minst halva bordsdjupet. Höjden på kåpans fria öppning, Emåttet, skall överstiga höjden på det föremål som hanteras på bordet.

BELYSNING
Speciell arbetsbelysning vid Tornado-kåpan anordnas bäst lokalt. Av strömningstekniska skäl kan man inte placera stora lysrörsarmaturer på kåpans insida. Den lämpligaste placeringen för sådana är på kåpans framsida. Däremot kan mindre och enklare infälld armatur monteras i kåpan om den omgivande miljön tillåter det.

 

Explosionsskyddat utförande

Om rummet där Tornado-kåpan skall monteras är klassat som explosionskyddat måste den i kåpan inbyggda standardfläkten bytas till utförande EEX eIIT3. Fläkten har i detta utförande betydligt större dimensioner och kapacitet och måste därför monteras utanför kåpan och vid injustering strypas ned kraftigt till erforderligt tilluftsflöde. Alternativt kan upp till fem kåpor kopplas till en fläkt.

Specifikation

Tornado-kåpa BHO av Tovencos fabrikat i storlek t ex 3, med 2 stycken frånluftsanslutningar och en breddpå 15 dm. Kåpan skall vara utförd av varmförzinkad stålplåt och lackerad med vit färg.

Beställningsexempel

 

Kontakta oss